Afdækningsporteføljen

I 2013 gav afdækningsporteføljen et negativt markedsmæssigt afkast på 50,0 mia. kr. før skat.

Afdækningen har til formål at beskytte garantierne og sikre, at ATP kan leve op til de afgivne pensionstilsagn, herunder at afdække renterisikoen på ATP’s pensionsforpligtelser bedst muligt. Afdækningen er med andre ord en sikring af ATP’s løfte til medlemmerne.

 Vi tilrettelægger afdækningen, så:

  • De forventede fremtidige indtægter fra afdækningsporteføljen efter skat mindst svarer til de forventede fremtidige pensionsudbetalinger.
  • Markedsværdien af afdækningsporteføljen svinger i samme takt og omfang som pensionsforpligtelserne, når renten ændrer sig.

Afdækningsporteføljens afkast består af afkast på obligationer og finansielle instrumenter – fx renteswaps – til afdækning af ATP's pensionsforpligtelser samt af renteindtægter fra de midler, Afdækning stiller til rådighed for Investering.

Afkast af afdækningsporteføljen i 2013 i mio. kr.

Afdækningsporteføljen gav et negativt markedsmæssigt afkast på 50,0 mia. kr. primært som følge af, at renterne på både statsobligationer og renteswaps steg i løbet af året. Det negative afkast betød, at pensionsafkastskatten udgjorde en indtægt på 7,6 mia. kr. Dermed gav afdækningsporteføljen et negativt afkast efter skat på 42,3 mia. kr.