Afdækningsporteføljen

I første kvartal 2014 gav afdækningsporteføljen et positivt markedsmæssigt afkast på 27,3 mia. kr. før skat.

Afdækningen har til formål at beskytte garantierne og sikre, at ATP kan leve op til de afgivne pensionstilsagn, herunder at afdække renterisikoen på ATP’s pensionsforpligtelser bedst muligt. Afdækningen er med andre ord en sikring af ATP’s løfte til medlemmerne.

 Vi tilrettelægger afdækningen, så:

  • De forventede fremtidige indtægter fra afdækningsporteføljen efter skat så vidt muligt svarer til de forventede fremtidige pensionsudbetalinger.
  • Markedsværdien af afdækningsporteføljen svinger i samme takt og omfang som pensionsforpligtelserne, når renten ændrer sig.

Afdækningsporteføljens afkast består af afkast på obligationer og finansielle instrumenter – fx renteswaps – til afdækning af ATP's pensionsforpligtelser samt af renteindtægter fra de midler, Afdækning stiller til rådighed for Investering.

Afkast af afdækningsporteføljen i 1. kvartal 2014 i mio. kr.

Afdækningsporteføljen gav et positivt markedsmæssigt afkast på 27,3 mia. kr. som følge af, at renterne på både statsobligationer og renteswaps faldt i løbet af året. Det positive afkast medførte en pensionsafkastskat på 4,2 mia. kr. Dermed gav afdækningsporteføljen et afkast efter skat på 23,1 mia. kr.