Afdækningsporteføljen

I første halvår 2014 gav afdækningsporteføljen et positivt afkast på 51,2 mia. kr. før skat.

Afdækningen har til formål at beskytte garantierne og sikre, at ATP kan leve op til de afgivne pensionstilsagn, herunder at afdække renterisikoen på ATP’s pensionsforpligtelser bedst muligt. Afdækningen er med andre ord en sikring af ATP’s løfte til medlemmerne.

 Vi tilrettelægger afdækningen, så:

  • De forventede fremtidige indtægter fra afdækningsporteføljen efter skat så vidt muligt svarer til de forventede fremtidige pensionsudbetalinger.
  • Markedsværdien af afdækningsporteføljen svinger i samme takt og omfang som pensionsforpligtelserne, når renten ændrer sig.

Afdækningsporteføljens afkast består af afkast på obligationer og finansielle instrumenter – fx renteswaps – til afdækning af ATP's pensionsforpligtelser samt af renteindtægter fra de midler, Afdækning stiller til rådighed for Investering.

Afkast af afdækningsporteføljen i 1. halvår 2014 i mio. kr.

Afdækningsporteføljen gav et positivt afkast på 51,2 mia. kr. som følge af, at renterne på både statsobligationer og renteswaps faldt i løbet af første halvår. Det positive afkast medførte en pensionsafkastskat på 7,8 mia. kr. Dermed gav afdækningsporteføljen et afkast efter skat på 43,3 mia. kr.