Pensionskurven

Dato: 2005

Skrevet af: Michael Preisel (ATP), Søren Fiig Jarner (ATP) & Rune Eliasen (ATP)

Udgivet i: Finans/Invest - et finansieringstidsskrift, der bygger bro mellem teori og praksis. Tidsskriftet publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil.

Abstract: 

Ved årsskiftet trådte en række nye regler i kraft for Særlig Pensionsopsparing (SP), som admi­nistreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Medlemmerne af SP har fået mulig­hed for dels at flytte deres SP-konto til et an­det selskab end ATP, dels selv at investere deres opsparing. En del medlemmer har dog ikke ønsket at benytte det frie valg, men valgt at ATP fortsat skal forvalte deres SP-konto. Midler som for­valtes af ATP betegnes fremover som værende i ”atpValg”, mens det frie valg udmøntes på ATP’s webportal, ”Folkebørsen”, som hhv. ”medValg” og ”selvValg” – se faktaboks 1. I medValg kan man blive assisteret i sin inve­steringsbeslutning ved at svare på nogle enkle spørgsmål, mens man i selvValg står på egne ben. Også for de midler, som fortsat forvaltes af ATP, dvs. midler under atpValg, er der sket en ændring i lovgivningen, idet ATP nu kan investere disse midler under hensyntagen til det enkelte medlems alder. Det er en væsentlig æn­dring i forhold til tidligere, hvor investeringspo­litikken var fælles for alle medlemmer. ATP’s bestyrelse har derfor vedtaget en aldersafhæn­gig investeringsprofil for medlemmer i atpValg, som er døbt ”Pensionskurven”. Pensionskurven regulerer investeringsrisikoen efter det enkelte medlems alder, så unge investerer relativt ag­gressivt og ældre mere forsigtigt. Pensionskurven i atpValg er beregnet ud fra nogle konkrete valg om pensionering og risikotolerance, som vurderes bedst at dække det gennemsnitlige medlems forløb, under visse antagelser om den fremtidige kapitalmarkeds­udvikling. Der er derfor også mulighed for at beregne sin egen Pensionskurve – Din Pensi­onskurve – under medValg på Folkebørsen ved at svare på nogle spørgsmål om egne holdninger til pensionering og risiko. Da medValg er en del af det frie valg, bliver investeringsprofilen ikke automatisk rebalanceret årligt, som i atpValg. Det er således den enkeltes eget ansvar løbende at opdatere porteføljesammensætnin­gen i overensstemmelse med den individuelle pensionskurve.