Fremgang for ATP i 2023 – og flere penge til pensionisterne

Trods en udfordrende start på 2023 sluttede ATP året i plus med et samlet afkast på knap 6 mia. kr. i investeringsporteføljen. Takket være en stærk bonusevne over hele året kunne ATP igen forhøje den livslange pension – denne gang for de godt 1 million pensionister i ATP’s medlemskreds.

Martin Præstegaard, adm. direktør, ATP Koncernen
Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP

ATP’s opgave er at sikre, at vi til enhver tid kan udbetale de livslange og garanterede pensioner til vores 5,6 millioner medlemmer. Det sker ved at afdække renterisikoen på pensionerne – en afdækning, der også gennem 2023 virkede efter intentionen. Med investeringsporteføljens positive resultat og en opdatering af levetiden lagt oveni, endte året med en sund udvikling i bonusevnen.

”ATP står et godt sted. Vores investeringsportefølje gav et fornuftigt resultat i 2023 efter store udsving i både positiv og negativ retning i årene forinden. Vi er tro imod vores investeringsstrategi og tænker langsigtet som investor. Over tid mener vi, at vores investeringstilgang vil sikre medlemmerne dét, vi er sat i verden for: En så høj pension som muligt, når vi samtidig skal sikre, at pensionen er forudsigelig, garanteret og livslang,” siger Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP.

Uagtet det positive resultat i både investerings- og afdækningsporteføljen i 2023 fik ATP Koncernen i 2023 et nul-resultat. Det skyldes, at ATP sidste år har implementeret og nu følger en ny regnskabsstandard (IFRS17), som har en væsentlig indvirkning på ATP’s indregning, måling og præsentation af pensionsforpligtelserne. Fordi ATP’s formue og afkast tilhører medlemmerne, har ATP ikke en egenkapital. I overensstemmelse med IFRS 17 er ATP’s resultat efter overførsel til bonuspotentialet derfor 0 kr., hvilket det ifølge IFRS 17 altid vil være.

I plus på både obligationer og aktier

Investeringsporteføljen gav i 2023 et afkast før omkostninger og skat på 5,7 mia. kr., som efter omkostninger svarer til 5,5 pct. i forhold til bonuspotentialet. Set over året som helhed kom de største positive bidrag fra investeringer i stats- og realkreditobligationer med et afkast på 4,9 mia. kr. og i børsnoterede aktier med et afkast på 4,5 mia. kr., mens negative bidrag kom fra beholdningen af inflationsrelaterede instrumenter med et afkast på -2,3 mia. kr. og fast ejendom med et afkast på -2,2 mia. kr.

”Som hele Danmarks pensionskasse med 5,6 mio. medlemmer, hvoraf mange får deres eneste garanterede og livslange pension fra os, er ATP leverandør af økonomisk tryghed. Det betyder noget for rigtigt mange mennesker, at ATP har en robust økonomi – for med den i ryggen kan vi hæve den pension, vi udbetaler til danskerne. Det var vi i stand til at gøre endnu engang efter 2023, så over 1 million pensionister her fra 2024 får 3 pct. højere pension fra ATP,” siger Martin Præstegaard.

Bonusgraf.svg
Graf over bonuser de seneste 10 år
10 års udvikling i ATP’s pensionsudbetalinger til pensionister

Garantierne står fast

ATP skal sikre udbetalingen af livslange og garanterede pensioner til alle vores medlemmer. Derfor afdækker vi renterisikoen på pensionerne, hvilket også i 2023 virkede efter hensigten. Samtidig gav investeringsporteføljen, der investerer ca. 20 pct. af formuen, et positivt afkast, der sammen med bl.a. opdatering af medlemmernes forventede levetid bidrog til en svagt stigende bonusevne, som er på niveau med gennemsnittet over de seneste 10 år. 

Bonusevnen giver et godt udtryk for sundhedstilstanden i ATP – den viser forholdet mellem ATP’s bonuspotentiale (frie midler) på den ene side og forpligtelserne over for medlemmerne på den anden side. Det er bonusevnen og dermed ATP’s økonomiske polstring, der med mellemrum giver plads til at forhøje pensionerne. ATP’s bonusevne har ligget stabilt ml. 15-20 pct. de seneste 10 år uanset investeringsresultatets størrelse og renternes bevægelse.

Samlede årlige omkostninger i bund

ATP har fortsat stort fokus på at holde omkostningerne lave, fordi de har direkte betydning for pensionernes størrelse. Vi balancerer løbende ønsket om lave omkostninger med hensynet til at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. ATP’s administrationsomkostninger var i 2023 på 38 kr. pr. medlem, svarende til 0,03 pct. af den samlede formue. Den samlede ÅOP for 2023 endte på 0,30 %, hvilket er lavt i både dansk og international sammenhæng. 

Opdatering af levetid og udvikling i formue

Dette års opdatering af levetid medførte en overførsel fra pensionsforpligtelserne til bonuspotentialet på 1,9 mia. kr., svarende til 0,3 pct. af værdien af pensionsforpligtelserne. Overførslen er et udtryk for en justering af levetidsforventningerne som følge af udviklingen i den faktiske levetid i det forgangne år. 

Bonusevnen var efter årets bonustilskrivning på 17,1 pct. ved udgangen af året og understreger, at ATP’s økonomi er robust. Ved udgangen af 2023 beløb bonuspotentialet sig til 104 mia. kr. og sammen med pensionsforpligtelserne på 569 mia. kr. samt den supplerende hensættelse på 39 mia. kr. udgjorde medlemmernes formue i alt 712 mia. kr.

For mere information, kontakt:

""

Søren Springborg
Kommunikationsdirektør

E-mail
Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior kommunikationspartner

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail