Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du hente redegørelse om inspektion i henholdsvis Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Redegørelse

ATP har den 21. september 2022 modtaget en påtale fra Finanstilsynet om værdiansættelse af investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur, samt internt forvaltede detailhandelsejendomme:
Redegørelse om påtale til ATP 21. september 2022

 

Kommentar

I forbindelse med redegørelsen udtaler Koncerndirektør, Chief Risk Officer (CRO) Kim Johansen på vegne af ATP :

”ATP tager til efterretning, at Finanstilsynets påtaler, at ATP i perioden april – juli 2020, under covid-19 krisen, ikke havde metoder og processer, der sikrede en løbende værdiansættelse til dagsværdi baseret på relevant markedsdata i forhold til investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur samt internt forvaltede detailejendomme. Det er ATP’s vurdering, at de i dag benyttede processer og metoder for værdiansættelse af illikvide aktiver, herunder investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit, infrastruktur og internt forvaltede detailejendomme, er passende i forhold til at sikre en løbende værdiansættelse til dagsværdi baseret på relevante markedsdata, og under hensyn til de enkelte investeringers faktuelle forhold.”