ATP's forretningsmodel

I forbindelse med årsregnskabet 2023 kan du her på siden finde uddybende information om ATP’s forretningsmodel.

Værdiskabelse

ATP leverer livslange pensioner med høj sikkerhed. Til gengæld for indbetalingerne til ATP får man en pension fra folkepensionsalderen, og lige så længe man lever. I pensionen er indregnet en forrentning, så man kan forvente, at pensionsudbetalingerne overstiger indbetalingerne.

Bonusevne

ATP’s mulighed for at hæve pensionerne afhænger af bonusevnen. Bonusevnen udtrykker forholdet mellem ATP’s bonuspotentiale – de frie reserver – og ATP’s forpligtelser overfor medlemmerne, og den giver et godt billede af sundhedstilstanden i ATP. Jo højere bonusevne, desto større råderum har ATP til at forhøje pensionerne.

Gearing

Gearing har i de sidste 20 år hjulpet ATP med at levere en livslang og garanteret pension til medlemmerne. ”Gearing” er et velkendt værktøj i investeringsver­denen, hvor man via lånefinansiering eller finansielle instrumenter tager en kalkuleret, højere risiko.

Markedsværdi

ATP’s halv- og helårsrapport indeholder en markedsværdiopgørelse for Investeringsporteføljen. Ændringer i markedsværdien kan skyldes flere forskellige forhold, der ikke nødvendigvis relaterer sig til investeringsafkastet i en given periode.

Investeringsstrategi

ATP er en central del af det danske pensionssystem – 35 procent af de danske pensionister har ingen anden pension end de offentlige pensioner og ATP-pensionen. Derfor er der en naturlig interesse for, hvordan ATP investerer og for de resultater, ATP opnår.

For at imødekomme denne interesse har ATP udarbejdet dette notat, der forsøger at beskrive centrale valg i investeringsstrategien og baggrunden for disse valg.

Uddybende information

Resultater og rapporter for ATP Koncernen

ATP’s bonuspotentiale er fælles

ATP’s rolle og værdiskabelse i pensionssystemet

ATP’s relevans for det enkelte medlem

Afkast og funding i ATP(notits)

ATP’s investeringsstrategi set i et ALM perspektiv

Kommentar til artiklen "ATP: Investeringsafkast og ny model for opsparing". Bragt i Finans/invest 01 Februar 2023

ATP’s nuværende strategi er markant bedre end et simpelt aktieindeks over de sidste 10 år