ATP opnår 17 mia. kr. i investeringsafkast i andet kvartal og indhenter en stor del af det negative afkast fra første kvartal

På trods af et markedsmæssigt udfordrende første halvår er medlemmernes pensionsgarantier fortsat intakte, og ATP’s mål om at levere økonomisk grundtryghed har vist sin robusthed.

Et stærkt andet kvartal har indhentet en stor del af tabet i investeringsporteføljen fra første kvartal, og primo august er investeringsporteføljen igen i plus. ATP Koncernen fik samlet for halvåret et negativt afkast før skat og omkostninger på 11,6 mia. kr. Set over halvåret som helhed kom det største positive bidrag fra investeringer i stats- og realkreditobligationer, mens investeringer i børsnoterede udenlandske aktier gav
det største negative afkast.

”Første halvår har været præget af voldsom finansiel uro. Jeg hæfter mig ved, at ATP’s garantier har været intakte gennem hele perioden, så medlemmerne er sikret den økonomiske grundtryghed, vi er sat i verden for at bidrage til. Selvom halvåret slutter med et minus, kan jeg ikke lade være med at skæve til udviklingen henover sommeren, hvor investeringsporteføljen igen er i plus for 2020”, siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Det samlede afkast for første halvår skal også ses i forhold til, at ATP siden 2010 har genereret et afkast af bonuspotentialet på 153 mia. kr. ATP har de sidste 10 år i gennemsnit haft et årligt afkast på 15,7 pct. i forhold til bonuspotentialet.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. På grund af fald i renterne på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid steg værdien af de garanterede pensioner i årets første halvår. Tilsvarende gav afdækningsporteføljen et positivt afkast. Samlet set gav afdækningen et resultat på -3,5 mia. kr. drevet af  rentekurveknæk. Resultatet svarede til 0,4 pct. af de garanterede pensioner, og afdækningen virkede således efter hensigten.

Milliarder i skat til statskassen

Selvom finansmarkederne for halvåret som helhed har udviklet sig negativt, har ATP for perioden hensat i alt 6,4 mia. kr. i PAL-skat, hvilket kan henføres til et positivt afkast i afdækningsporteføljen.

Opdatering af levetid

ATP har foretaget en justering af sin langsigtsprognose for levetidsudviklingen. Justeringen betyder, at der overføres 1,1 mia. kr. fra de garanterede ydelser til bonuspotentialet. I dag forventes 66-årige medlemmer i gennemsnit at blive 87 år.

Udvikling i formue

ATP’s reserver - bonuspotentialet - var ved udgangen af første halvår 2020 på 114,4 mia. kr., og de garanterede pensioner udgjorde 803,5 mia. kr. Den samlede formue var dermed på 917,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 32 mia. kr. siden årsskiftet. Bonusgraden udgjorde 14,2 pct.

Øvrige aktiviteter i perioden

I første halvår afsluttede ATP blandt andet den omfattende implementering af samtlige Udbetaling Danmarks it-systemer, og Obligatorisk Pensionsordning blev sat i drift ved årsskiftet.

Yderligere information

For mere information, kontakt pressechef Stephan Ghisler-Solvang, tlf.: 6122 9392, mail: stg@atp.dk

Fakta

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med mere end 5 mio. medlemmer og en pensionsformue på 918 mia. kr. Vores opgave er at sikre gode, stabile pensioner, så danskerne har lidt mere at leve for den dag, de går på pension. Derudover sikrer vi udbetaling af en række velfærds- og sikringsydelser. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, kommer fra ATP Koncernen. Sammenlagt udbetaler vi 280 mia. kr. om året til 2,4 mio. borgere på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.