ATP opnår historisk højt afkast på 20 mia. kr. i årets første kvartal

Årets første kvartal var præget af rentefald både i USA og Europa og af stigninger på de globale aktiemarkeder. Investeringsporteføljen gav et afkast på 20 mia. kr. før omkostninger og skat, svarende til 21,7 pct. i forhold til bonuspotentialet.

Det var primært stats- og realkreditobligationer, danske samt udenlandske børsnoterede aktier, der bidrog til det historisk høje afkast for kvartalet med henholdsvis 7,4 mia. kr., 3,7 mia. kr. og 4,9 mia. kr.

”Vi har opnået et ualmindelig godt resultat i første kvartal af 2019 og leveret et meget højt afkast, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Når det er sagt, har vi generelt udsigt til lavere investeringsafkast i de kommende år, og vi ser samtidig stigende udsving fra kvartal til kvartal. Vi fastholder derfor en disciplineret tilgang til vores porteføljekonstruktion og risikostyring, så vi også på den lange bane kan skabe tilfredsstillende resultater.”

Bo Foged Konstitueret direktør i ATP

De seneste fem år er der opnået et gennemsnitligt afkast af investeringsporteføljen på 3,9 pct. pr. kvartal. Der har været positive afkast af investeringsporteføljen i 17 ud af de seneste 20 kvartaler.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. På grund af fald i renterne på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid steg værdien af de garanterede pensioner i årets første kvartal. Tilsvarende gav afdækningsporteføljen et positivt afkast. Samlet set gav afdækningen et resultat på 40 mio. kr., og virkede således efter hensigten.

Periodens resultat

Resultatet for årets første kvartal blev på 17,1 mia. kr. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af første kvartal 2019 på 109 mia. kr., svarende til en overdækning på 15,0 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 728 mia. kr. ATP’s formue udgjorde i alt 838 mia. kr.

ATP får ny opgave med administration af Obligatorisk Pensionsordning

Folketinget vedtog i marts en obligatorisk pensionsordning for personer på overførselsindkomst. Ordningen træder i kraft i 2020, og skal administreres af ATP. Ordningen vil som udgangspunkt omfatte mere end en mio. borgere, der skal spare op, mens de er på overførselsindkomst.

”Det er en vigtig opgave, som vi er stolte af, at vi er blevet valgt til at løse. ATP er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed i Danmark, og Obligatorisk Pensionsordning handler præcis om det,” siger Bo Foged, konstitueret direktør i ATP.

Fakta om ATP

ATP er en obligatorisk pensionsordning med 5.206.000 medlemmer. ATP’s medlemmer indbetalte i første kvartal 2,5 mia. kr. Ved udgangen af første kvartal 2019 modtog 1.057.000 pensionister ATP Livslang Pension. ATP udbetalte i årets første kvartal 4,3 mia. kr. i pensioner og engangsudbetalinger. Omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end ATP og folkepensionen. Årlig fuld ATP Livslang Pension er på 24.500 kr. for en 65½-årig. Det svarer til 32 pct. af folkepensionens grundbeløb.

Stephan Ghisler-Solvang
Jobtitel
Pressechef for Pensions- og Investeringsforretningen

Mobil
Direkte
E-mail
Stephan Ghisler-Solvang