ATP skaber igen rekordafkast. Overskud på 25,7 mia. kr. efter første halvår

Trods stigende renter i begyndelsen af året skabte ATP igen rekordafkast. I andet kvartal 2021 præsterede ATP isoleret set det bedste afkast i investeringsporteføljen nogensinde, så de økonomiske reserver ved halvåret med 171 mia. kroner er rekordstore, og bonusgraden udgør hele 22,8 pct.

ATP Koncernen fik samlet for halvåret et positivt afkast før skat og omkostninger på 26,9 mia. kr. – efter det bedste kvartal nogensinde - svarende til 17,9 pct. i forhold til bonuspotentialet. Det største positive bidrag kom fra investeringer i både børsnoterede og unoterede aktier samt i inflationsrelaterede instrumenter, mens investeringer i stats- og realkreditobligationer gav negative afkast.

”Den måde, vi har konstrueret vores portefølje på med stor risikospredning, tæt risikostyring og aktiv risikotagning, viser virkelig sin værdi. Jeg er meget tilfreds med, at vi har været tro mod vores koncept og igen leveret rekordresultater på investeringssiden. Samtidig har vi bidraget aktivt til at løse opgaver af stor samfundsmæssig betydning i vores administrationsforretning. Vi har f.eks. gennemført opgaven med Corona-relateret smitteopsporing på rekordtid og har udbetalt over 80 mia. kroner af de indefrosne feriemidler, alt imens vi er blevet klar til at behandle de nye ansøgninger om tidlig pension. Det er resultater, der virkelig gør mig stolt på medarbejdernes vegne,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Det samlede afkast for første halvår betyder, at ATP siden 2010 har genereret et afkast af bonuspotentialet på 196 mia. kr., hvoraf knap 100 mia. kr. er skabt over de sidste 2,5 år.  De sidste fem år har ATP i gennemsnit haft et årligt afkast på 22,6 pct. i forhold til bonuspotentialet.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. På grund af stigende renter på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid faldt værdien af de garanterede pensioner i årets første halvår og afdækningsporteføljen tilsvarende. Samlet set gav afdækningen et resultat på -2,8 mia. kr. drevet af rentekurveknæk. Resultatet svarede til knap 0,4 pct. af de garanterede pensioner, og afdækningen virkede således efter hensigten.

”ATP er sammen med folkepensionen fundamentet for danskernes økonomiske grundtryghed som pensionister. Derfor er det helt afgørende, at vores garantier står ved magt, så danskerne kan regne med deres livslange pension fra ATP. Selvom renterne er steget i første halvår, kan alle trygt regne med, at vi holder, hvad vi har lovet de over 5,3 millioner medlemmer, der har sparet op i ATP,” siger Bo Foged.

Opdatering af levetid

Danskernes levetid er sidste år steget en smule mindre end forventet i vores estimater. ATP kan ikke specifikt konkludere, hvad årsagen er, men udviklingen betyder, at der overføres 4,8 mia. kr. fra de garanterede ydelser til bonuspotentialet. I dag forventes 66-årige medlemmer i gennemsnit at blive 87 år.

Udvikling i formue

ATP’s reserver (bonuspotentialet) var ved udgangen af første halvår 2021 vokset til 171,7 mia. kr. – det største nogensinde – og de garanterede pensioner udgjorde 753,2 mia. kr. Den samlede formue var dermed på 925 mia. kr. Bonusgraden udgjorde 22,8 pct.

Øvrige aktiviteter i perioden

I første halvår etablerede ATP et nyt investeringsben: ATP Langsigtet Dansk Kapital. Hensigten er at investere og indtræde som langsigtet medejer i udvalgte danske virksomheder inden for bl.a. it, grøn teknologi, medtech og pharma mv. ATP har indtil videre afsat 6 mia. kr. over en treårig periode til investeringer, der udover afkast også skal medvirke til at transformere etablerede virksomheder og derigennem bidrage til jobskabelse og økonomisk vækst i Danmark.

Som led i arbejdet med at holde hånden under dansk økonomi under Corona-pandemien bistod ATP myndighederne ved at udbetale over 80 mia. kroner af de indefrosne feriemidler. Desuden etablerede og drev ATP smitteopsporingsarbejdet, hvor 700 medarbejdere kontaktede borgere, der enten var smittet med Covid19 eller var ”nære kontakter” i perioden april-juni 2021, efter opgaven blev forlænget ad to omgange grundet smittesituationen.

Nye regler om ret til tidlig pension – ”Arne-pensionen” – er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Det er ATP og Udbetaling Danmark, der er blevet tildelt at administrere ordningen, som har været mulig at søge fra 1. august 2021.

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Jobtitel
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail