ATP spiller en afgørende rolle for danske pensionister

Kronikken er bragt i Børsen 25. januar 2023. Nederst på siden findes supplerende information, som understøtter kronikkens indhold.

 

Kritikken af ATP har været massiv gennem flere måneder efter et 2022, der viste usædvanligt store tab. Det er godt, at vi kan diskutere, om ATP opfylder den rolle, vi har. ATP er en obligatorisk ordning for over 5 millioner i Danmark, og derfor skal vi kunne bevise vores værd.

Og her er ATP-ordningen værdifuld – både for rigtig mange danskere og for samfundet som helhed. For de offentlige pensioner og ATP - spiller en langt større rolle for alle pensionisters økonomi, end det ofte fremgår af den offentlige debat, både nu og i lang tid frem.

Omkring 40 pct. af dagens pensionister har kun deres offentlige pensioner og udbetalingen fra ATP som pensionsindkomst. De arbejdsmarkedspensioner, som fylder meget for den erhvervsaktive del af Danmark, er ikke virkelighed for næsten halvdelen af nutidens pensionister. Og også på sigt vil ATP, sammen med folkepensionen, fortsat udgøre en væsentlig del af pensionistgrundlaget for mange pensionister, der af den ene eller den anden årsag ikke har indbetalt til en arbejdsmarkedspension igennem hele livet.

 

Hårdt år i 2022

Når vi diskuterer ATP’s betydning lige nu, skyldes det vores investeringsresultat i 2022, som var dårligt. Den skæbne deler vi med mange investorer efter et år, der på grund af inflationsboom, voldsomt stigende renter og kraftige aktiefald udfoldede sig helt usædvanligt. Med den sammensætning af aktiver ATP har valgt, var det faktisk dét dårligste år i perioden 1935-2022, hvor vi har tilgængelige data.

Klarede ATP sig dårligere end andre, herunder de øvrige danske pensionsselskaber? Ja. Skyldes det en høj risiko i investeringsstrategien? Ja - på en mindre del af porteføljen. Skal ATP’s investeringsstrategi ændres fundamentalt for at sikre, at vi ikke i fremtiden får en gentagelse af resultatet i 2022? Nej, det mener vi ikke.

ATP er en del af ”grundforsørgelsen” i det danske pensionssystem. Derfor må udbetalingen fra os aldrig svigte. ATP’s livslange pension udgør, sammen med offentlige pensioner, den bærende søjle i det danske pensionssystem. ATP skal – som det fremgår af ATP-loven - udbetale en livslang pension, som vi garanterer i kroner og øre. ”Garanti” og ”livsvarig” er nøgleordene her. Konkret betyder det, at ATP som investor vælger at afdække renterisikoen, når vi investerer medlemmernes penge. På den måde er vi så sikre som overhovedet muligt på, at vi har pengene, den dag medlemmerne skal have dem udbetalt. Vi investerer 80 pct. af medlemmernes penge på den måde i en såkaldt ”afdækningsportefølje”, og det giver os den nødvendige garanti, men det koster lidt på afkastet sammenlignet med en almindelig ikke-garanteret pensionsordning. Garantierne viser netop deres værdi i en tid med stor usikkerhed og forandringer.

Det er netop den rolle ATP spiller i pensionssystemet og som adskiller sig fra de øvrige danske pensionsselskabers typiske model, hvor det enkelte medlem løber en risiko med sin egen opsparing uden garanti, både i forhold til afkastet og i forhold til levetidsudviklingen.

ATP er en obligatorisk, kollektiv og solidarisk ordning, hvor medlemmerne, altså en meget stor del af danskerne, dækker ind for hinanden. Både afkastmæssigt og levetidsmæssigt.

ATP’s garantier betyder, at vi altid kan udbetale en livsvarig ydelse fra pensionstidspunktet. Herudover skal vi ifølge loven ”tilstræbe” at pensionsudbetalingerne følger med prisudviklingen i samfundet. Det stiller krav til os om at hente et højere afkast, end vi opnår alene ved afdækningen.

Derfor bruger vi de resterende 20 pct. af indbetalingerne til investeringer i bl.a. aktier, ejendomme og alternativer, hvor risiko og afkast typisk er højere. I realiteten er det beløb, vi investerer på denne måde, større end 20 pct. af formuen, for vi låner penge til den del af porteføljen fra ”afdækningsporteføljen” for at kunne investere med endnu større effekt. Det gør, at vi opnår rigtigt gode afkast i opadgående markeder. Omvendt taber vi så meget desto mere, når pilen peger ned som i 2022.

 

Intet afkast uden risiko

ATP har altså en samlet investeringsstrategi, der på én og samme tid skal tage højde for kravet om garanterede og livsvarige pensioner uanset udviklingen i levetiden og renteniveauet, og sekundært ønsket om at lade pensionsudbetalingerne følge med prisudviklingen i samfundet. Vores løsning er at lade den største del af formuen investere med næsten ingen risiko. Den anden og mindre del investerer vi med høj risiko.

Samlet set er risikoniveauet i ATP lavere end dét, der kendetegner en typisk pensionsopsparing med middel risiko og 20 år til pensionering. ATP’s model er velovervejet og gav os så sent som i 2019-2021 rekordhøje afkast – også bedre end mange andre pensionskasser. I 2022 tabte vi så stort; alligevel holder vi fast i, at den måde, vi investerer på, er rigtig for ATP. Det ændrer ét års dårlige resultat ikke på, for strategien er netop langsigtet. Og vi ved, at der vil komme dårlige perioder ind i mellem for os som for andre investorer.

ATP’s rolle i velfærdssystemet betyder, at udbetalingerne fra os er vigtige for mange danskeres økonomi i mindst 50 år frem. Derfor skal vi også fremtidssikre vores forretningsmodel, så mulighederne for at skaffe et attraktivt afkast og dermed højere pensioner på sigt maksimeres samtidig med, at vi holder fast i at levere forudsigelige, livslange og garanterede pensioner. Netop dét var baggrunden for den seneste tilpasning af ATP-loven i 2021, der blev godkendt af meget bredt flertal i Folketinget. Vejen er dermed lagt for at optimere afkastmulighederne for alle vores medlemmer, også de yngre, og ændringerne er i gang med at træde i kraft, så ATP både i dag og fremover kan bidrage at holde hånden under tusindvis af pensionisters økonomi.

 

Supplerende information, der danner baggrund for kronikken

ATP’s anvendelse af gearing har medført højere pensioner

ATP’s nuværende strategi er markant bedre end et simpelt aktieindeks over de sidste 10 år

Analysen i Ramlau-Hansen og Rangvid (2023) er misvisende

Kommentar til artiklen "ATP: Investeringsafkast og ny model for opsparing". Bragt i Finans/invest 01 Februar 2023

 

Artiklen fra Finans/Invest er gengivet med tilladelse fra redaktionen på Finans/Invest.