ATP’s investeringsafkast mere end indhenter tab fra første kvartal

Investeringsporteføljen har indhentet de tab, der opstod under den første del af coronakrisen som følge af de voldsomme fald på de finansielle markeder. Medlemmernes pensionsgarantier er fortsat intakte, og ATP’s mål om at levere økonomisk grundtryghed har igen vist sin robusthed.

Tab i investeringsporteføljen i første kvartal er mere end indhentet

Investeringsporteføljen opnåede et afkast på 5,2 mia. kr., som før skat svarer til 3,6 pct. af det gennemsnitlige bonuspotentiale i perioden. Særligt investeringerne i stats- og realkreditobligationer og i børsnoterede danske aktier bidrog positivt til afkastet, mens børsnoterede udenlandske aktier gav det største negative afkast. Tab som følge af de voldsomme fald på de finansielle markeder under den første del af coronakrisen er således fuldt ud indhentet. ATP har siden 2010 genereret et afkast på 169,4 mia. kr. i investeringsporteføljen, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 16,7 pct.

”Vi har i mange år arbejdet målrettet med processer og risikostyring. Det har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet styre igennem den værste krise på de finansielle markeder i moderne tid. Selv om man skal være varsom med at se på enkelte kvartaler, når man som ATP er en langsigtet investor, så er jeg tilfreds med, at vi – trods de voldsomme fald på finansmarkederne i starten af året - har formået at skabe et positivt afkast i 2020 indtil videre,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

ATP's pensionsprodukt er et garanteret produkt, som sikrer medlemmerne økonomisk grundtryghed. Afdækningen af garantierne har i perioden sikret, at ATP kan holde det, som medlemmerne er blevet lovet. ATP udbetales som en livsvarig ydelse og supplerer derfor folkepensionen i hele pensionstilværelsen. Det er særligt en fordel for de medlemmer, hvor ATP’s Livslang Pension er den eneste pensionsindtægt udover folkepensionen, hvilket gælder for omkring 40 pct. af alle pensionsmodtagerne i 2020.

”ATP er sammen med folkepensionen fundamentet for danskernes økonomiske grundtryghed i pensionstilværelsen. Derfor er det helt afgørende, at medlemmerne kan regne med den livslange pension, og at garantierne ikke er påvirkede af, at finansmarkederne har været særligt turbulente i 2020,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Værdien af de garanterede pensioner steg i årets første tre kvartaler med 52,2 mia. kr. primært på grund af faldende renter. Modsvarende dette gav afdækningsporteføljen et positivt afkast efter skat på 51,7 mia. kr. Værdien af afdækningsporteføljen steg således i takt med pensionsgarantierne, og afdækningen virkede således igen efter hensigten om at beskytte garantierne. Afdækningsresultatet før rentekurveknæk på -0,5 mia. kr. svarer til mindre end 0,1 pct. af værdien af de garanterede pensioner, der ultimo september 2020 udgjorde 809,3 mia. kr. Det samlede resultat af Afdækning blev på -5,4 mia. kr., hvilket primært skyldes rentekurveknæk ved tilbagediskontering af de garanterede pensioner, og det påvirker ikke ATP’s samlede formue.

Periodens resultat og formue

Resultatet for årets første tre kvartaler blev på 0,9 mia. kr. ATP har for perioden hensat 10,0 mia. kr. til betaling af PAL-skat. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af tredje kvartal 2020 på 126,9 mia. kr. Således har ATP fortsat en solid kapitalsituation med en overdækning på 15,7 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 809,3 mia. kr. ATP-medlemmernes formue udgjorde i alt 936,1 mia. kr. ved udgangen af tredje kvartal 2020.

Yderligere information:

Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, +45 6122 9392, stg@atp.dk