Helt nye tal om øremærket barsel

Udbetaling Danmark offentliggør i dag helt friske data på øremærket barsel. Data, som inkluderer alle forældre i Danmark, der holder barselsorlov med barselsdagpenge.

baby med forælder

I dag udgiver Udbetaling Danmark nye tal for øremærket barsel. Nu er de første børn, der er født under øremærket barsel nemlig over 1 år gamle, og derfor kan man se, hvordan barslen fordeler sig mellem forældre efter det første år med øremærket barsel, 

Samtidig stiller Udbetaling Danmark tal fra den foregående periode til rådighed, sådan at man kan sammenligne tendenserne fra øremærket barsel med perioden, før de nye regler blev indført. 

Et halvt års data  

Tallene dækker et halvt år i perioden 2/8 – 30/1 i 2021-22 og samme periode i 2022-23. Årsagen til, at det netop er disse måneder er, at børn født i denne periode i 2022-23, og altså efter indførslen af Øremærket Barsel, nu er over 1 år. Dermed skal den øremærkede orlov som udgangspunkt være brugt. 
 
Da tallene kun dækker et halvt år, betragter Udbetaling Danmark tallene som tendenser, idet datagrundlaget fortsat er relativt sparsomt: 
 
”Man skal være opmærksom på, at datagrundlaget dækker et halvt år og derfor viser en tendens, der fortsat kan ændre sig. Men vi kan konstatere, at udviklingen følger samme mønster, som vores tal viste tilbage i august 2023, hvor vi fremlagde data for knap to måneder”, siger koncerndirektør i Udbetaling Danmark, Kristine Stenhuus. 
 
Tallene er uddraget fra de omkring 30.000 fødsler i begge perioder ud af de ca. 60.000 børn, der fødes årligt. Data dækker med andre ord 50 pct. af fødslerne. Udtrækket inkluderer alle beskæftigelsestyper (lønmodtagere, selvstændige og ledige) med undtagelse af skema 2 (kun lønmodtagere). 
 
Derudover skal man være opmærksom på, at tallene ikke viser, hvordan forældrene planlægger orloven ”udenom” Udbetaling Danmark, dvs. at tallene ikke fortæller, om forældrene fx forlænger orloven med ferie, orlov uden løn og barselsdagpenge mv. 
 
Det er muligt at læse mere om reglerne på www.borger.dk/barsel.  

Tendenser

Overordnet ser det ud til, at adfærden i de første 52 uger efter fødslen ændrer sig med indførslen af øremærket barsel (forkortet ØB i skemaerne nedenfor)  Efter øremærket barsels ikrafttrædelse har ’anden forælder’ (fædre og medmødre) holdt tre og en halv uger (3,51 uger) mere orlov ift. samme periode året før og inden øremærket barsels ikrafttrædelse, mens mor holder fire og en halv (4,48) uger mindre - jf. skema 1. 
 

skema 1 barsel

Hvis vi kun ser på antallet af afholdt orlov/uger for lønmodtagere (altså uden selvstændige og ledige), som udgør ca. 90 pct. af ovenstående, kan vi se, at den anden forælder afholder knap tre og en halv uger (3,46) uger længere ift. samme periode året før og inden øremærket barsels ikrafttrædelse, mens mor holder 4,19 uger mindre jf. skema 2. 

skema 2

Ligeledes tegner der sig et ændret billede af anden forælders adfærd (alle beskæftigelsestyper) ift., hvor meget orlov der afholdes i de første 52 uger efter fødslen. Jf. nedenstående tabel ser det ud som om, at ’anden forælder’ holder orlov over en længere perioden end førhen.

histogram barsel

Tabellen viser, at 27,6 pct. af "anden forælder" holder op til to ugers orlov, mens 49 pct. holder op til 11 ugers orlov. En relativ stor ændring ift. perioden før indførslen af øremærket barsel, hvor tallene var henholdsvis 55,7 pct. (op til 2 uger) og 26,3 pct. (op til 11 uger). 
 
Til gengæld ser det ud til, at forældrene tilsammen holder en anelse mindre orlov med barnet på barselsdagpenge (skema 3). Inden øremærket barsel blev der afholdt 40,66 uger mod 40,00 uger efter øremærket barsel. Det kan være et resultat af, at mødre tager mindre orlov som følge af anden forælders længere orlov – jf. skema 1.  
 
Det man ikke kan se er, om det rent faktisk går ud over længden på den periode forældrene er hjemme med børnene, idet forældrene kan afholde andre former for frihed, hvor de ikke modtager barselsdagpenge – ex. ferie, orlov uden løn eller andet. Dette har Udbetaling Danmark ikke data på.

skema 3

Sådan fordeler barslen sig i kommunerne

Udbetaling Danmark udkommer også med tal for, hvor mange ugers barsel hver forælder tager i den enkelte kommune før og efter øremærket barsel.

Hent oversigten her

For yderligere information

""

Christian Rask
Senior kommunikationspartner

Følgende ordninger under Udbetaling Danmark:
Boligstøtte, Folkepension, Førtidspension, Tidlig pension, Seniorpension, Delpension, Fleksydelser, Begravelseshjælp, International Pension og International social sikring.

Mobil
E-mail

Orlovsregler – for børn født fra 2. august 2022

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge. 
 
De 48 uger er delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne holdes i forbindelse med fødslen. 
 
For lønmodtagere er yderligere ni uger øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 
 
Reglerne har tidligere været sådan, at forældrene tilsammen har haft 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger var øremærket moren, to uger var øremærket den anden forælder, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kunne forældrene dele mellem sig.