Rekordernes år i ATP

En målrettet investeringsstrategi og stram risikostyring betød, at ATP igen i 2021 skabte rekordresultater. Investeringsafkastet på knap 50 mia. kr. er aldrig set højere, og efter de sidste tre års høje afkast blev der i 2021 plads til at forhøje pensionerne for 30,4 mia. kr., hvilket også er den største forhøjelse nogensinde.

Investeringsafkastet på 35 pct. i forhold til bonuspotentialet opgjort på dagsbasis blev først og fremmest drevet af børsnoterede og unoterede aktier, ligesom investeringerne i inflationsrelaterede instrumenter bidrog meget positivt og mere end opvejede det negative afkast af stats- og realkreditobligationer.

Gennem 2021 var ATP’s investeringsresultater så stærke, at ATP’s bestyrelse i efteråret besluttede at øge pensionerne. Det rekordstore afkast gjorde det muligt at forhøje pensionerne med 4 pct. fra 1. januar 2022, hvilket er den største stigning nogensinde og beløber sig til 30,4 mia. kr. De højere pensioner omfatter alle ATP’s medlemmer, både de nuværende og fremtidens pensionister, resten af livet. For en gennemsnitlig 66-årig pensionist betyder stigningen, at ATP-pensionen vokser med godt 14.300 kr. samlet set i den resterende del af medlemmets forventede levetid.

ATP’s administrationsforretning har også i 2021 bidraget til at holde hjulene i gang i det danske velfærdssystem, hvor ATP står for udbetalinger af velfærds- og sikringsydelser for 300 mia. kr. om året. 2021 har igen været travlt efter indførelsen af to nye pensionsordninger, Seniorpension og Tidlig Pension, i regi af ATP og arbejdet med at sikre ligedeling af udbetalingen af Børn- og Ungeydelsen til mere end 1 million forældre.

2021 blev rekordernes år, hvor ATP på en række punkter simpelthen præsterede det bedste nogensinde.

Bo Foged adm. direktør

"Vi tjente næsten 50 mia. kr. i afkast på vores investeringer, vi forhøjede medlemmernes pensioner for 30,4 mia. kr., og vi satte ord på vores høje klimaambitioner, der vil gøre os til Danmarks største grønne investor både på kort og længere sigt. Jeg er meget glad på medlemmernes vegne over, at vi i disse år er i stand til at overgå os selv finansielt set. Der er nemlig direkte sammenhæng mellem, hvor mange penge ATP er i stand til at tjene på investeringerne, og de pensioner vi kan udbetale til vores medlemmer. I 2021 blev vores økonomiske reserver så stærke, at vi kunne øge pensionerne med det største milliardbeløb nogensinde. Og trods det indhug på 30 mia. kr. er ATP fortsat stærkt rustet med en bonusgrad på 20,3 pct. og en formue på lige knap 950 mia. kr. Samtidig har vi igennem hele 2021 leveret på en lang række hasteopgaver udløst af Covid-19-pandemien. Vi har sikret en sikker og stabil drift i vores administrationsforretning, som udbetalte 300 mia. kr. i danske velfærds- og sikringsydelser, så ATP står ekstremt stærkt. 2021 er virkelig et år, alle medarbejdere kan være stolte af,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Usikkerhed og udsving forventes fortsat at præge markederne i 2022, og ATP forventer på trods af det stærke resultat lavere afkast i årene fremover. ATP har de sidste fem år genereret et afkast på samlet set 141,7 mia. kr. i investeringsporteføljen, et gennemsnit på 24 pct. om året i forhold til bonuspotentialet.

ATP Koncernen opnåede i 2021 et resultat på 43,9 mia. kr. før bonustilskrivning og 13,5 mia. kr. efter bonustilskrivning.

Garantierne intakte gennem hele Covid-19-krisen

ATP beskytter pensionsgarantierne til medlemmerne ved at afdække renterisikoen. Med afdækningen kan ATP sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. Som en konsekvens af stigende renter blev de garanterede pensioner justeret ned med 48,6 mia. kr., og afdækningsporteføljen gav tilsvarende et negativt afkast på 47,6 mia. kr., således at resultatet af afdækningen inden det såkaldte rentekurveknæk udgjorde 1,0 mia. kr. Afdækningen virkede efter hensigten, og ATP’s medlemmer kan regne trygt med deres pensionsgarantier i ATP uanset pandemier, stigende inflation og højere renter.

Samlet landede resultatet på -4,5 mia. kr. svarende til -0,6 pct. af de garanterede pensioner. Det er en konsekvens af, at ATP efter år 40 på diskonteringskurven fastsætter renten til 3 pct., og det påvirker ikke ATP’s samlede formue. Medlemmernes samlede formue lød ved udgangen af 2021 på 947,3 mia. kr.

Samlede årlige omkostninger holdt sig lave

ATP har fortsat stort fokus på at holde omkostningerne lave, fordi de har direkte betydning for pensionernes størrelse. Vi balancerer løbende ønsket om lave omkostninger med hensynet til at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. ATP’s samlede årlige omkostninger i procent (ÅOP) endte i 2021 på 0,54 pct. i forhold til formuen - og er fortsat lave i både dansk og international sammenhæng.

For yderligere information

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail
Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior kommunikationspartner

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail