ATP præsterer næstbedste årsresultat nogensinde

En målrettet investeringsstrategi, klare beredskabsplaner og stram risikostyring var medvirkende til, at ATP igen i 2020 formåede at skabe et rekordresultat i et helt usædvanligt og turbulent år.

ATP Koncernen opnåede i 2020 et resultat på 20,3 mia. kr., der primært var drevet af rekordhøje afkast i investeringsporteføljen. Årets investeringsafkast landede således på 29,9 mia. kr. svarende til 23,3 pct.  i forhold til bonuspotentialet. 

Det var især stats- og realkreditobligationer, der med et afkast på 15 mia. kr. igen havde den største, positive effekt, mens investeringer i danske børsnoterede aktier bidrog med et afkast på 11,9 mia. kr. Unoterede aktier gav også pæne afkast. Infrastruktur trak i den modsatte retning med et negativt afkast på 1,7 mia. kr.

”2020 var på flere måder et ekstremt år. Derfor glæder jeg mig meget på medlemmernes vegne over, at vi sluttede året med vores næstbedste årsresultat efter rekordresultatet i 2019. Covid-19 medførte meget voldsomme udsving på finansmarkederne i 2020, og som en af Europas største pensionskasser har det været en kompleks og krævende opgave at navigere i de ekstremt turbulente markeder. Men ATP’s investeringsmuskel er veltrænet, og vi var godt forberedt. Medlemsgarantierne forblev således intakte i hele perioden, og vores forretningsmodel beviste dermed igen sit værd. Jeg er utroligt stolt over, at ATP har formået at styre igennem krisen og lande et meget stærkt investeringsresultat, samtidig med at vi har leveret på en lang række hasteopgaver udløst af Covid-19 og derudover sikret en sikker og stabil drift i vores administrationsforretning,” siger Bo Foged, administrerende direktør i ATP.

Usikkerhed og udsving forventes fortsat at præge markederne i 2021, og ATP forventer på trods af årets stærke resultat lavere afkast i de kommende år. ATP har de sidste fem år genereret et afkast på samlet set 107,5 mia. kr. i investeringsporteføljen - et gennemsnit på 20,2 pct. om året i forhold til bonuspotentialet.
ATP bidrog alene i 2020 med 14,6 mia. kr. i pensionsafkast- og selskabsskat. Over de sidste fem år er det blevet til 51 mia. kroner i skat til den danske statskasse.

Garantierne intakte gennem hele Covid-19-krisen 

ATP beskytter pensionsgarantierne til medlemmerne ved at afdække renterisikoen. Med afdækningen kan ATP sikre, at medlemmerne får de lovede pensioner, uanset om renten stiger eller falder. ATP’s afdækning virkede også i 2020 efter hensigten, idet resultatet af afdækningen inden det såkaldte rentekurveknæk udgjorde -0,5 mia. kr. Således har ATP’s medlemmer gennem hele Coronakrisen kunnet regne trygt med deres pensionsgarantier i ATP.

Afdækningen gav isoleret set et afkast på 66,5 mia. kr., og efter PAL-skat blev pensionsforpligtelserne således justeret med 56,8 mia. kr. Samlet landede resultatet på -7,0 mia. kr. svarende til -0,9 pct. af de garanterede pensioner. Det er en konsekvens af, at ATP efter år 40 på diskonteringskurven fastsætter renten til 3 pct., og det påvirker ikke ATP’s samlede formue. Medlemmernes samlede formue lød ved udgangen af 2020 på 960 mia. kr. 

Samlede årlige omkostninger holdt sig lave
ATP har fortsat stort fokus på at holde omkostningerne lave, fordi de har direkte betydning for pensionernes størrelse. Vi balancerer løbende ønsket om lave omkostninger med hensynet til at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. ATP’s samlede årlige omkostninger i pct. (ÅOP) endte i 2020 på 0,30 pct. i forhold til formuen - og er fortsat lave i både dansk og international sammenhæng. 

Genvalg af formand

ATP’s repræsentantskab har d. 10. februar 2021 besluttet at genudnævne professor Torben M. Andersen som formand for ATP for en ny treårig periode.

Yderligere information

For mere information, kontakt pressechef Stephan Ghisler-Solvang, tlf.: 6122 9392 eller mail til geb@atp.dk eller rne@atp.dk 

Fakta

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med mere end 5 mio. medlemmer og en pensionsformue på 960 mia. kr. Vores opgave er at sikre gode, stabile pensioner, så danskerne har lidt mere at leve for den dag, de går på pension. Derudover sikrer vi udbetaling af en række velfærds- og sikringsydelser. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, kommer fra ATP Koncernen. Sammenlagt udbetaler vi 300 mia. kr. om året til 2,4 mio. borgere på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter. 

I 2020 har ATP bl.a. håndteret udbetalingen af 51 mia. kr. i indefrosne feriepenge til mere end 2 millioner lønmodtagere og sikret, at folk på overførselsindkomst modtog ekstra 1000,- kr. vedtaget af Folketinget under Covid-19. ATP blev ligeledes sat til at administrere Danmarks Genopretningsfond på 10 mia. kr., der kan assistere nødlidende, danske virksomheder som følge af Covid-19. Senest er det blevet ATP’s opgave at administrere ordningen med Seniorpension, så tildeling sker ensartet på tværs af Danmark, ligesom ATP fra februar 2021 skal hjælpe Sundheds- og Ældreministeriet med smittesporing i befolkningen. Det skal ske fra et midlertidigt call center, hvor 700 medarbejdere skal kontakte borgere, som er testet positive.