Voting FAQ

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende Proxy Voting Dashboard.

Voting Statistics (stemmestatistik)

Stemmestatistik figuren viser fordelingen af ATP’s afgivne stemmer baseret på, hvorvidt ATP stemmer for, imod eller noget tredje.

Langt størstedelen af de afgivne stemmer er enten for eller imod.

En del af stemmerne er markeret som “did not vote” (ikke stemt), hvilket skyldes, at selskaberne har haft en såkaldt “proxy contest”. Ved en ”proxy contest” stiller en utilfreds aktionær en alternativ stemmeseddel til valg. Typisk vil langt de fleste forslag på stemmesedlen være identiske, men ved kilden til utilfredshed foreslår aktionæren noget andet end bestyrelsen. Som aktionær kan man kun stemme på den ene liste, da man ikke må stemme flere gange på det samme punkt, og derved bliver den anden liste markeret som “did not vote”. Principielt set indeholder ”did not vote” også punkter, hvor ATP ikke har stemt, men ATP bruger altid sin stemme, så der er ingen egentlige ikke stemte møder.

“One year” (ét år) stemmerne skyldes, at amerikanske selskaber med en fast frekvens skal spørge deres aktionærer, hvor ofte de ønsker at stemme om lønnen i de såkaldte “say-on-pay” (holdning-til-løn) forslag. ATP stemmer altid for, at vi årligt får lov at give vores holdning til kende. Alternativet er hvert andet eller tredje år, men som nævnt mener ATP, at vi årligt bør have en stemme.

Alignment with Management (sammenfald med ledelse)

Figuren viser, hvor stor en procentdel af forslagene, ATP stemmer i tråd med ledelsens anbefalinger. 

Votes Cast by Proposal Category (stemmer fordelt på kategorier)

Den venstre halvdel af figuren viser fordelingen af forslag, som ledelserne har stillet over en række kategorier. Søjlerne viser, hvor mange forslag vi har stemt på i absolutte termer. Den højre halvdel viser den samme statistik for forslag stillet af aktionærer.

Meetings by Market (fordeling på markeder)

Kortet illustrerer, hvor i verden ATP har stemt. Møderne afholdes i de lande, hvor selskaberne har hjemsted. 

Meetings by Meeting Type (fordeling på mødetype)

Cirkeldiagrammet viser, hvilke typer møder som ATP har stemt på. Det følger naturligt, at en stor del vil være ordinære generalforsamlinger. Men der er også ekstraordinære generalforsamlinger, kombinerede møder og de såkaldte ”proxy contests” (se evt. ”stemmestatistik”). 

Meetings by Sector (fordeling på sektorer)

Fordelingen på sektorer viser, hvordan de møder ATP har stemt på er fordelt baseret på det bagvedliggende selskabs hovedbeskæftigelse. Det er værd at notere sig, at fordelingen er baseret på antallet af møder og ikke ATP’s eksponering overfor de forskellige sektorer. Det betyder, at der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem, at 10 % af møderne er afholdt af IT-selskaber, og at ATP’s eksponering dermed skulle være 10 % i IT-sektoren. Dette ville kun være tilfældet, hvis alle ATP’s investeringer havde samme nominelle værdi, og selskaberne holdt samme antal møder.

ATP’s rationaler for at stemme imod ledelserne er inkluderet for de stemmepunkter, hvor ATP faktuelt har stemt imod dem. Bemærk, at rationalerne er en kort begrundelse for en given stemme, og de er ikke beregnet til at stå alene som forklaring. De er beregnet som rettesnor og udvælges fra et ”bibliotek” af rationaler. Biblioteket indeholder de mest almindelige (for ATP) grunde til, at vi stemmer imod selskaberne. Dermed kan der være selskabsspecifikke detaljer, der ikke er inkluderet i rationalet. 

Yderligere spørgsmål

Skulle du have yderligere spørgsmål angående ATP’s stemmeafgivelse eller til selve stemmesiden er du velkommen til at kontakte cgf-esg@atp.dk.

Det er desværre ikke muligt at tilgå en dansk version af siden med de afgivne stemmer, da langt hovedparten af stemmerne afgives på udenlandske selskaber. Samtidig foregår præsentationer og selve stemmeafgivelsen på engelsk.