Betingelser for klimatilsagn

ATP’s klimaambitioner opstilles under de samme overordnede forudsætningsrammer, som tilsagnene i Forsikring & Pension-sektoren er afgivet under.

F&P-betingelserne er som følger:

”De afgivne tilsagn i den danske F&P-sektor er betingede og baseret på en forventning om markedssituationen frem mod 2030. Tilsagnene er betingede af følgende:

  • Markedsmæssige omstændigheder (at der findes tilstrækkeligt med grønne investeringer, og at de giver et fornuftigt afkast)
  • Selskabsspecifikke omstændigheder (at udviklingen i pensionsindbetalinger fortsætter i det forventede omfang, og at de garanterede pensionsprodukter ikke tvinger selskaberne til at ændre investeringsallokering)
  • Politiske omstændigheder (at rammebetingelser og regulering understøtter grøn omstilling og gør grønne investeringer relativt attraktive, herunder gerne mindre risikable)

Hvis en eller flere af disse betingelser afviger væsentligt fra det forventede, kan det have betydning for investeringer i grønne aktiver. Det er i overensstemmelse med pensionsselskabernes primære formål og pligt, som er at fremme danskernes økonomiske tryghed i pensionisttilværelsen.”

Yderligere forhold relateret specifikt til ATP:

De foreslåede klimaambitioner ændrer ikke på forretningsmodellen for ATP Livslang Pension eller på den grundlæggende strategi for afdæknings- og investeringsporteføljen.

  • Arbejdet med at nå klimaambitionerne sker inden for rammerne af prudent-person og kravet om, at ATP skal investere sine aktiver, så medlemmernes interesser varetages bedst muligt
  • Ændringer i for eksempel markedsvilkår, herunder renteudsving, kan give anledning til en revurdering af ATP’s klimaambitioner
  • Ambitionen om grønne investeringer er behæftet med usikkerhed, blandt andet fordi størrelsen på ATP’s balance er følsom overfor ændringer i renteniveauet.