Disclosureforordning

I ATP skal vi som følge af EU’s disclosureforordning stille oplysninger om bæredygtighedsrisici og negative bæredygtighedsvirkninger til rådighed. Formålet er at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område.

Artikel 3: Gennemsigtighed i forbindelse med politikker for bæredygtighedsrisici

ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer redegør for, hvordan ATP inddrager bæredygtighedsrisici i sin investeringsbeslutningsproces.

Læs vores politik for samfundsansvar.

Udover disse ved lovgivning opstillede krav beskrives de specifikke processer i ATP’s ESG Due Diligence Rapport og ATP’s ESG Asset Management Rapport

Artikel 4: Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau

ATP’s erklæring om vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og om due diligence-politikker med hensyn til disse kan findes her.

Artikel 5: Gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitikker vedrørende integration af bæredygtighedsrisici

ATP har i sin lønpolitik, der gælder pr. 1. januar 2022, indarbejdet et krav om, at den skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, herunder for så vidt angår bæredygtighedsrisici. Det har særligt betydning ved fastsættelse og udmåling af variabel aflønning. Ved fastsættelse og udmåling af variabel aflønning tages der således hensyn til, om den pågældende medarbejder har medvirket til at understøtte en ikke overdreven risikotagning med hensyn til bæredygtighedsrisici ved at integrere bæredygtighedsrisici i ATP’s investeringsbeslutninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder disclosureforordningen, og ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer i ATP Koncernen.

ATP’s lønpolitik gældende pr. 1. januar 2022 er godkendt på ATP’s repræsentantskabsmøde den 9. februar 2022. Læs vores lønpolitik.

Artikel 6: Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici

Fordi ATP kun har et finansielt produkt – ATP Livslang Pension – er der et sammenfald mellem de bæredygtighedsrisici på enhedsniveau og på finansielt produktniveau. Henset hertil og til, at ATP's særegne status ikke gør det relevant for ATP at give præ-kontraktuelle oplysninger, har ATP valgt at medtage de særlige oplysningskrav, der følger af artikel 6, i sin Politik for samfundsansvar for investeringer, hvordan bæredygtighedsrisici indarbejdes i investeringsbeslutninger.

Læs vores politik for samfundsansvar

For så vidt angår de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici, så er det ATP’s generelle opfattelse, at det er komplekst at opgøre for en diversificeret portefølje som ATP.

Der er bæredygtighedsrisici, som kan have indvirkning på hele ATP’s portefølje. Det kan fx være transitionsrisici fx CO2-afgifter.

Der kan være sektorspecifikke bæredygtighedsrisici, som primært vil ramme en eller flere sektorer, mens andre sektorer vil være mindre påvirket. Det kan fx være den petrokemiske sektor og regulering af brugen af plast. Der kan også ske skift i en sektor, som stiller nogle selskaber bedre end andre, fx omstilling fra forbrændingsmotorer til elmotorer.

Endelig kan der være virksomhedsspecifikke bæredygtighedsrisici, der kan relatere sig til en virksomheds forretningsmodel eller en virksomheds fysiske placering.

ATP arbejder løbende med at blive bedre til at måle bæredygtighedsrisici på tværs af porteføljen. Indvirkningen på afkastet af bæredygtighedsrisici er afhængigt af, hvilken type risiko der er tale om, og derfor er det meget komplekst at opgøre indvirkningerne.

Det er ATP’s overbevisning, at en veldiversificeret portefølje kan bidrage til at mitigere bæredygtighedsrisici.

Artikel 7: Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau

Da ATP kun har et finansielt produkt – ATP Livslang Pension – er der et sammenfald mellem de negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau og på finansielt produktniveau. Derfor og eftersom ATP's særegne status ikke gør det relevant for ATP at give prækontraktuelle oplysninger henvises der – til opfyldelse af de særlige oplysningskrav, der følger af artikel 7 – til ATP’s erklæring om vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og om due diligence-politikker med hensyn til disse.

Læs erklæring om ATP’s due diligence-politikker

Artikel 8: Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

ATP fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og har derfor kategoriseret sit finansielle produkt som et artikel 8-produkt. Da den endelige tekniske lovgivning ikke er færdiggjort pr. 31/12/2021, har ATP valgt at udfylde den template, der refererer til finansielle produkter, som fremmer miljømæssige og sociale karakteristika baseret på det seneste udkast fra de europæiske tilsynsmyndigheder.

Læs erklæring om artikel 8

Artikel 10: Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer på websteder

ATP fremmer en række miljømæssige og sociale karakteristika, som kan udledes af bestyrelsens Politik for samfundsansvar i investeringer:

ATP investerer ikke i selskaber, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor selskabet arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse.

ATP investerer ikke i specifikke værdipapirer, herunder statsgæld, der er omfattet af sanktioner vedtaget af EU eller FN. Fx investerer ATP ikke i selskaber, der medvirker til produktion af klyngebomber og landminer, samt produktion af atomvåben til lande udenfor ikke-spredningstraktaten.