ATP’s livslange garantier til medlemmerne er fortsat intakte efter finansiel uro i første kvartal

ATP’s forretningsmodel og mål om at levere økonomisk grundtryghed igennem medlemmernes alderdom har vist sin robusthed i et særdeles turbulent kvartal. For trods store fald på de finansielle markeder i første kvartal, med tab i investeringsporteføljen til følge, er medlemmernes pensionsgarantier stadig intakte.

”Den livslange garanterede pension, som vi har lovet medlemmerne, står ved magt uagtet, at de finansielle markeder har været markant faldende i årets første kvartal,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Langt størstedelen af medlemmernes indbetalinger går til en livsvarig garanteret pensionsydelse, som udbetales, fra de går på pension. Det er særligt en fordel for de medlemmer, hvor ATP’s Livslang Pension er den største private pensionsindtægt, hvilket udgør næsten halvdelen af alle pensionsmodtagerne i 2020.

”Det er tilfredsstillende, at vores forretningsmodel med et betydeligt garantielement klarer sig godt igennem en ekstrem situation med voldsom finansiel uro. Garantierne er fortsat intakte, og vores medlemmer får præcis det, som vi har lovet dem før krisen. Det har været en glæde at se, hvordan ATP’s forskellige investeringsteams fra hver deres hjemmearbejdsplads har evnet at navigere i forhold til den markedsuro, som Corona-pandemien har medført,” siger adm. direktør Bo Foged.
 

Afdækning beskytter pensionsgarantierne

Afdækningen af de garanterede pensioner skal sikre, at medlemmerne får det, vi har lovet dem, uanset udviklingen på de finansielle markeder. Værdien af de garanterede pensioner steg i første kvartal med 32,1 mia. kr. primært på grund af fald i renterne på danske og europæiske statsobligationer med lang restløbetid.

Modsvarende dette gav afdækningsporteføljen et positivt afkast efter skat på 30,4 mia. kr. Værdien af afdækningsporteføljen steg således i takt med pensionsgarantierne, og afdækningen virkede igen efter hensigten om at beskytte garantierne. Afdækningsresultatet før rentekurveknæk på -1,8 mia. kr. svarer til 0,2 pct. af værdien af de garanterede pensioner, der ultimo marts 2020 udgjorde 791,2 mia. kr.
 

Investeringsporteføljen

Investeringsporteføljen, der blandt andet investeres med sigte på at bevare de garanterede pensioners realværdi, fik som følge af de voldsomme fald på de finansielle markeder et negativt afkast på 29,2 mia. kr. før skat, hvilket svarer til -26 pct. af det gennemsnitlige bonuspotentiale i perioden. Investeringsporteføljen var bredt ramt af markedsudviklingen med negative afkast, herunder særligt udenlandske børsnoterede aktier og inflationsrelaterede instrumenter, mens stats- og realkreditobligationer bidrog med positive afkast.

Det samlede afkast skal ses i forhold til, at ATP siden 2010 har genereret et afkast på 165 mia. kr. i investeringsporteføljen (se figur på side 3), hvilket svarer til et gennemsnitligt afkast på 4,3 pct. pr. kvartal.

”Efter en længere periode med stærke investeringsafkast måtte vi i første kvartal 2020 levere en del af det tidligere afkast tilbage. På trods af de voldsomme udsving i finansmarkederne som følge af Corona-krisen, har investeringsporteføljen holdt sig indenfor rammerne af vores risikomodeller samtidig med, at vi fastholder et råderum til at tage kontrolleret markedsrisiko, når eller hvis vi måtte ønske dette. Vi fastholder vores disciplinerede tilgang til risikostyring, så vi på den lange bane kan skabe tilfredsstillende resultater. På kort sigt vil resultatet desværre forringe mulighederne for at forhøje pensionerne,” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.
 

Periodens resultat og formue

Resultatet for årets første kvartal blev på -27,8 mia. kr. Bonuspotentialet (ATP’s reserver) var ved udgangen af første kvartal 2020 på 98,3 mia. kr. Således har ATP fortsat en solid kapitalsituation med en overdækning på 12,4 pct. i forhold til de garanterede pensioner på 791,2 mia. kr. ATP-medlemmernes formue udgjorde i alt 889,5 mia. kr. ved udgangen af første kvartal 2020, hvilket var på niveau med udgangen af 2019.
 

Yderligere information

Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, +45 6122 9392, stg@atp.dk

Fakta om ATP

ATP er en obligatorisk pensionsordning med 5.288.000 medlemmer. ATP’s medlemmer indbetalte i årets første kvartal 2,5 mia. kr. Ved udgangen af første kvartal 2020 modtog 1.053.000 pensionister ATP Livslang Pension. ATP udbetalte i årets første kvartal 4,3 mia. kr. i pensioner og engangsudbetalinger. Omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end ATP og offentlige pensioner. Årlig fuld ATP Livslang Pension er på 25.200 kr. for en 66-årig.