En afbalanceret model til formålet

ATP har en samlet investeringsstrategi, der på én og samme tid tager højde for, at vi skal levere garanterede og livsvarige pensioner til vores medlemmer – uanset hvordan renteniveauet og medlemmernes levetid udvikler sig, og dernæst tilstræbe at realværdisikre de udbetalte pensioner.

Medlemmernes obligatoriske indbetaling bliver opdelt i et såkaldt garantibidrag og et bonusbidrag, hvor garantibidraget udgør 80 pct. af indbetalingen og bonusbidraget 20 pct.

Mens garantibidraget bliver brugt til at sikre det enkelte medlem en livslang og garanteret pension fra folkepensionsalderen, medvirker bo­nusbidraget til at realvær­disikre de livslange pensioner over tid og dække for uforudsete begivenheder, der måtte ramme ATP – som eksempelvis længere levetid.

Midlerne til hhv. garantibidraget og bonusbidraget bliver investeret alt efter, hvilken rolle, de spiller:

For størstedelen af midlerne – garantibidraget på de 80 pct. - tager vi stort set ingen risiko. Her investerer vi i obligati­oner og renteswaps, så vi kan være sikre på at kunne udbetale de garanterede livsvarige pensioner til medlemmerne fra folkepensionstidspunktet.

På den anden og mindre del – bonusbidraget på de 20 pct. – investerer vi med høj risiko for at afkastet over tid kan medvirke til at realværdisikre pensionerne. Alt i alt betyder investeringsstrategien en afbalanceret risiko i forhold til vores formål.
 

Ændring af forretningsmodellen

For ATP’s bestyrelse og ledelse er det højeste prioritet løbende at sikre, at forretningsmodellen er tidssvaren­de og passer til formålet om at sikre medlemmerne de bedst mulige livslange pensioner.

Derfor har vi de senere år arbejdet på at optimere pensionsproduktet og forretningsmodellen. Det har betydet, at forretningsmodellen bliver optimeret på to områder: livrente med markedseksponering og ændret afdæknings­strategi.
 

Optimering nummer 1: Livrente med markedseksponering

Vi bevarer de overordnede principper i ATP’s forretningsmodel, så 80 pct. af medlemmernes ATP-bidrag – også kaldet garantibidraget – fortsat bliver sat af til optjening af pensi­on og fortsat er garanteret, hvad angår levetid.

Fra og med 2022 deler vi dog garantibidraget på 80 pct. op i to dele for de medlemmer, der har mere end 15 år til folkepen­sionsalderen, for at opnå en forventet højere garanteret pension over tid.

I den nye model vil den optjente pension for 20 pct. af bidraget – markedsbidraget – være baseret på det afkast, der kan opnås ved at investere med højere risiko. Ved at investere markedsbidraget med højere risiko er forventningen, at det over tid vil betyde et højere afkast og dermed en højere pension.
 

Optimering nummer 2: Ændret afdækningsstrategi

Med tilpasningen af ATP-loven fra 2021 blev der åbnet for, at ATP fører en ændret afdækningsstrategi med det formål at øge det samlede investeringsafkast, samtidig med at vi fortsat kan garantere de livslange pensioner med stor sikkerhed.

Den ændrede afdækningsstrategi sigter efter, at ATP som pensionsselskab kan opnå det bedste af to verdener: At levere et højere afkast og samtidig bevare de underliggende garantier.

Ændringen betyder, at den samlede investeringsrisiko stiger, idet der – i tillæg til den eksisterende renteafdækning af de garan­terede pensioner – tilføres en mængde aktiver med højere risiko og dermed et højere forventet afkast til afdækningen.

På den måde kan vi forvente et højere afkast i afdæk­ningsporteføljen. Det betyder, at det forventede ekstra afkast over tid kan bidrage til en forøgelse af bonuspotentialet og dermed bonustildelingen.

Afdækningsstrategi er sat i værk i løbet af 2023.

 

ATP's rolle   |   ATP's pensionsprodukt

Halvårsrapport 2023

Resultater for ATP Koncernen

1,4 mia. kr.
i investeringsafkast første halvår 2023
18,2 pct.
i stabil bonusevne
19 kr.
i administrationsomkostninger pr. medlem
683 mia. kr.
Medlemmernes samlede formue
105 mia. kr.
i bonuspotentiale
5,5 mio.
medlemmer

Års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen

ATP Koncernen Halvårsrapport 2023

Supplerende oplysninger for halvåret 2023

ATP Koncernen - Årsrapport 2022

Supplerende oplysninger ultimo 2022

Resultater og rapporter for ATP Koncernen