Seniorpension

Seniorpension er en offentlig myndighed, der hører under ATP-koncernen og har ansvar for at tilkende seniorpension.

Den politiske aftale om seniorpension blev indgået i maj 2019 for at sikre bedre muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen for borgere, der er nedslidte.

Ordningen om seniorpension trådte i kraft den 1. januar 2020. Kommunerne har administreret ordningen, indtil den nye myndighed under ATP-koncernen overtog opgaven den 1. januar 2021.  

Myndigheden Seniorpension har ansvar for at behandle og afgøre ansøgninger om seniorpension.

Kommunerne har fortsat en central rolle i sager om seniorpension, idet kommunerne bistår i sagsoplysningen, når en borger har ansøgt om ydelsen.

Når en borger er tilkendt seniorpension, er det herefter Udbetaling Danmark, der står for beregninger og udbetaler ydelsen.

Myndigheden for Seniorpension arbejder på omkostningsdækket basis, hvor der afregnes med kommunerne.

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

•    personen højst har 6 år til folkepensionsalder,
•    personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
•    personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 

Læs mere om, hvem der kan få tilkendt Seniorpension, og hvordan man ansøger.

Se lovgrundlaget bag Seniorpension og læs Seniorpensions årsrapporter

Bestyrelsen

Seniorpension er en selvejende institution, der ledes af egen bestyrelse. Bestyrelsen for Seniorpension er sammenfaldende med bestyrelsen for ATP.

Under bestyrelsen er der nedsat et Praksiskoordineringsudvalg, som bidrager til at sikre kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Bestyrelsen for Seniorpension udpeger en formand og fire medlemmer til udvalget.

Formanden og medlemmerne er indstillet af de indstillingsberettigede organisationer, men personligt udpeget på grundlag af relevante personlige og faglige kompetencer.

Udvalget består af følgende personer

Lisbeth Lollike, formand, cand.jur., tidligere direktør i Personalestyrelsen (fælles indstilling af FH, DA, Danske Regioner, KL og Advokatsamfundet).

Sven Viskum, ledende overlæge, socialmedicinsk center, Bispebjerg Hospital (indstillet af Danske Regioner).

Peter Sindal Lundsbjerg, cand.jur., advokat (indstillet af Advokatsamfundet).


Aase Vendelbo Sandgrav, socialrådgiver, Teamleder og faglig koordinator i Jobcenter Ringkøbing Skjern (indstillet af KL).

Brian Siggaard, cand.polit., chefkonsulent i KL (indstillet af KL).