Sådan fremtidssikrer vi ATP Livslang Pension

Vi bestræber os på, at vores medlemmer kan få lidt mere at leve for, den dag de går på pension og resten af livet. Derfor ændrer vi ATP Livslang Pension fra 2022.

I ATP gør vi os hver dag umage med at passe på medlemmernes pension, så ATP Livslang Pension også fremover kan være med til at sikre den økonomiske grundtryghed for vores 5,4 millioner medlemmer.

Samtidig bestræber vi os på, at medlemmerne kan få lidt mere at leve for, den dag de går på pension og resten af livet. Det er kun muligt, hvis vi investerer en del af medlemmernes ATP-bidrag med lidt højere risiko. Derfor ændrer vi ATP Livslang Pension fra 2022.

For medlemmer med mere end 15 år til folkepensionsalderen vil det betyde, at deres forventede pension vil kunne svinge lidt mere, imens de indbetaler til ATP. De kan dog samtidig forvente en højere ATP Livslang Pension, når de går på pension.

Hvem har ændringen betydning for?

  • Ændringen har i 2022 kun betydning for medlemmer, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen
  • Ændringen har ingen betydning for medlemmer, der har mindre end 15 år til folkepensionsalderen, eller som allerede får udbetalt ATP Livslang Pension
  • Ændringen forventes at få størst betydning for pensionerne for de yngre generationer
  • Ændringen sker automatisk, og medlemmerne skal derfor ikke gøre noget

Det indebærer ændringerne

ATP’s nuværende pensionsprodukt

Alle, der indbetaler ATP-bidrag, optjener ATP Livslang Pension, som udbetales fra folkepensionsalderen og resten af livet.

Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor meget ATP-bidrag, der er blevet indbetalt. For hver måned, der indbetales bidrag for et medlem, vil medlemmets pension derfor blive større.

I beregningen af pensionen indgår vores forventninger til, hvor længe medlemmerne lever, samt hvor meget, vi med stor sikkerhed kan forrente bidragene fra indbetaling og frem til udbetaling. Når markedsrenten er høj, kan vi give medlemmerne en høj pension for deres ATP-bidrag - og omvendt når markedsrenten er lav. For at vi kan udbetale de lovede pensioner, investerer vi den største del af bidragene med lav risiko, så vi er sikre på at opnå den forrentning, der indgår i beregningen af pensionen.

Det er kun 80 procent af de indbetalte ATP-bidrag (efter Arbejdsmarkedsbidrag og betaling for dækning ved død), der på indbetalingstidspunktet anvendes til optjening af pension (garantibidrag).

De sidste 20 procent af de indbetalte ATP-bidrag (bonusbidrag) er midler, som vi investerer med en højere risiko for at få et forventet højere afkast. Bonusbidraget skal som udgangspunkt bruges til at forhøje medlemmernes pension med bonus, således at pensionen kan bevare købekraften.

ATP’s forbedrede pensionsprodukt fra 2022

De overordnede principper bevares fremover: 80 procent af medlemmernes ATP-bidrag anvendes fortsat til optjening af pension (garantibidraget). De resterende 20 procent er fortsat midler, der investeres for at forhøje medlemmernes pension med bonus (bonusbidraget). Samtidig er de 80 procent, som i dag, garanteret hvad angår den forventede levetid.

Fra 2022 vil de 80 procent blive delt i to dele for de medlemmer, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen:

  • 60 procent vil fortsat blive investeret med lav risiko - rentebidraget
  • 20 procent vil blive investeret med en højere risiko - markedsbidraget
Ny fordeling i investeringer af ATP-bidraget

Fra 2022 vil 20 procent af ATP-bidraget (markedsbidraget) således blive investeret med en højere risiko.

Den pension der optjenes for markedsbidraget, vil blive baseret på det afkast, der opnås ved at investere med en højere risiko. Den optjente ret til pension af disse bidrag vil derfor kunne svinge både op og ned, afhængig af det opnåede afkast. Pensionen optjent for rentebidraget vil, som i dag, blive baseret på en markedsrente, med stor sikkerhed.

Ved at investere en del af ATP-bidraget med en højere risiko, forventes det, at der over tid vil blive opnået et højere afkast end ved at investere med lav risiko. Da pensionen for denne del af ATP-bidraget løbende reguleres med det opnåede afkast, forventes ændringen at betyde, at medlemmerne får mere at leve for, når de når folkepensionsalderen. 

Når vi investerer med en højere risiko, er der også risiko for, at vi på nogle tidspunkter taber på investeringerne. Dette kan betyde, at den pension, der er optjent for markedsbidraget, kan blive nedsat. Dette behøver ikke at have stor betydning, hvis man kan nå at indhente det tabte, inden man skal på pension. Det er netop derfor, at ændringen alene omfatter de medlemmer, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen.

For at undgå en væsentlig forringelse af pensionen kort før folkepensionsalderen, vil den pension, der er optjent med markedsbidrag, gradvist blive investeret med lav risiko de sidste 15 år frem mod folkepensionsalderen. Dermed vil pensionen være kendt og ikke kunne nedsættes fra folkepensionsalderen – men den vil stadig kunne blive forhøjet med bonus.

Ifølge ATP-loven har ATP’s bestyrelse mulighed for med fremadrettet virkning at ændre grænsen på de 15 år samt garantibidragets opdeling i markedsbidrag og rentebidrag.

Sådan forventes ændringerne at skabe værdi for vores medlemmer

ATP’s forbedrede pensionsprodukt forventes at skabe yderligere værdi for vores medlemmer.

Målet med ændringerne er:

  • at give ATP’s medlemmer mulighed for højere pensioner
  • at ATP fortsat kan levere økonomisk grundtryghed til vores 5,4 mio. medlemmer
  • at ATP Livslang Pension fortsat er et relevant supplement til folkepensionen
  • at ATP Livslang Pension stadig er livslang og fuldt garanteret på folkepensionstidspunktet