Udbetaling Danmark - Internationalt

Udbetaling Danmark varetager en række opgaver for staten på det internationale sociale område.

En af Udbetaling Danmarks store internationale opgaver er at udbetale dansk førtids- eller folkepension til borgere i udlandet, som har optjent ret til dansk pension.

Derudover hjælper Udbetaling Danmark Internationalt
eksempelvis herboende pensionister med at søge pension hjem fra det land, borgeren har optjent pension i; vurdere om borgere, der arbejder i udlandet, kan bevare retten til sociale ydelser i Danmark; varetage sager med pensionister, der opholder sig i udlandet, men er dækket af dansk sygesikring og administrere international sygesikring, herunder Det blå EU-Sygesikringskort.

 

Læs om de statslige opgaver på det internationale område

Dansk pension i udlandet

Udbetaling Danmark International Pension tager stilling til, om borgere i udlandet har optjent ret til dansk førtidspension og folkepension, og udbetaler pensioner i udlandet.

Danske og udenlandske borgere, der bor i udlandet, kan have optjent ret til dansk pension, hvis de har boet eller arbejdet i Danmark. Vi behandler ansøgningerne, som enten kommer fra borgeren selv eller fra søsterorganisationer i udlandet. Hvis borgeren har ret til førtidspension eller folkepension, udbetaler vi pensionen direkte til borgeren.

Vi udbetaler også pension til pensionister, der flytter fra Danmark til udlandet og har ret til at tage pensionen med.

De fleste modtagere af dansk pension i udlandet bor inden for EØS og Schweiz eller i lande, som Danmark har lavet en aftale om social sikring med.

Lovgrundlag

Udbetaling Danmark tilkender og udbetaler folkepension og førtidspension efter lov om social pension. For førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 gælder lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Hvis borgeren bor i et EU-/EØS-land, er der koordinerende regler i EF-forordning 883/04, som bl.a. sikrer arbejdskraftens fri bevægelighed. Hvis borgeren bor i et land, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med, kan der være regler i aftalen, som gælder.

Information og selvbetjening for borgere

Information, kontakt og selvbetjening for International Pension findes på:

borger.dk

Pensionisters sygesikring i udlandet

Udbetaling Danmark International Pension tager stilling til, om modtagere af dansk pension i udlandet har ret til sygesikring for dansk regning.

Modtagere af dansk pension, som bor i et andet EØS-land eller i Schweiz, kan søge om blanket E121DK. Blanketten dokumenterer, at pensionisten har ret til sygesikringsydelser i bopælslandet på lige fod med landets egne borgere, men for dansk regning.

Hvis pensionisten har fået en blanket E121DK, er det muligt at søge om det blå EU-sygesikringskort, som bruges under rejser i andre EØS-lande og Schweiz.

En eventuel ægtefælle og mindreårige børn kan også have ret til at få blanket E121DK og det blå kort, hvis de ikke har arbejde eller selv modtager pension i bopælslandet.

Information og selvbetjening for borgere

Information, kontakt og selvbetjening for International Pension findes på:

borger.dk

Andre ydelser i udlandet

Udbetaling Danmark står for administrationen af flere ydelser, som kan søges under ophold i udlandet. 

Hjælp til forsørgelse i udlandet

Udbetaling Danmark International Pension administrerer aktivlovens § 6. Reglen giver mulighed for at yde hjælp til ældre danske statsborgere, som har opholdt sig mange år i udlandet og ikke har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov for forsørgelse, når hjemrejse derved kan undgås, og andre forhold taler for at yde hjælpen. Ydelsen kan ikke overstige folkepensionens grundbeløb.

Ansøgning og udbetaling sker i samarbejde med den danske ambassade eller konsulat i udlandet.

Udbetaling af reintegrationsydelse i udlandet

International Pension udbetaler reintegrationsydelse til udlændinge, der frivilligt er vendt tilbage til hjemlandet eller et tidligere opholdsland for at tage varig bopæl.

Vi sætter den månedlige udbetaling i gang, når kommunen har truffet afgørelse om ret til ydelsen efter reglerne i Repatrieringsloven.  

Arbejde i udlandet

Udbetaling Danmark International Social Sikring tager stilling til, om lønmodtagere og selvstændige kan bevare social sikring i Danmark under arbejde i udlandet.

Lønmodtagere og selvstændige har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når de arbejder i udlandet. Det gælder, selvom man er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren, lønmodtageren eller den selvstændige kan søge om at bevare den danske sociale sikring, hvis det drejer sig om arbejde i et eller flere af de andre EU-/EØS-lande eller i et af de lande, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med.

Hvis man har fået en afgørelse om dansk social sikring, er der ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet under arbejde i udlandet.

Hvad er social sikring?

Social sikring omfatter:

 • Sygesikring efter regler i sundhedsloven
 • Dagpenge ved sygdom, barsel og adoption
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Folkepension og førtidspension
 • Tjenestemandspension
 • ATP Livslang Pension
 • Børnefamilieydelser og børnetilskud
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Efterløn.

Lovgrundlag

Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter bl.a. EF-forordning 883/2004 og de bilaterale aftaler om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande.

Information og selvbetjening for borgere og virksomheder

Information, kontakt og selvbetjening for Social Sikring i udlandet findes på:

borger.dk

virk.dk

Udenlandsk pension i Danmark

Udbetaling Danmark hjælper borgere i Danmark med at søge om social pension fra medlemslandene i EU/EØS og Schweiz og fra de lande, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med.

Udbetaling Danmark formidler kontakten mellem borgeren i Danmark og sociale pensionsmyndigheder i andre EU-/EØS-lande, i Schweiz og i de lande, som Danmark har indgået en gensidig aftale om social sikring med.

Spørgsmålet om ret til udenlandsk pension opstår som regel i forbindelse med en ansøgning om dansk pension. Men vi kan også hjælpe borgeren med at søge om udenlandsk pension, selv om det endnu ikke er aktuelt at søge om dansk pension. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis pensionsalderen i det andet land er lavere end i Danmark.

Det er den udenlandske pensionsmyndighed, som træffer afgørelse om retten til pension og udbetaler pensionen.

Lovgrundlag

Den udenlandske pension bliver tilkendt og udbetalt efter reglerne i det pågældende land.

Hvis borgeren har optjent pension i et EU-/EØS-land, er der koordinerende regler i EF-forordning 883/04, som bl.a. sikrer arbejdskraftens fri bevægelighed.  

Hvis borgeren har optjent pension i et land, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med, kan der være regler i aftalen, som gælder.

Information og selvbetjening for borgere

Information, kontakt og selvbetjening for udenlandsk pension i Danmark findes på:

borger.dk

International sygesikring

International sygesikring er en samlebetegnelse for sygesikring af danskere i udlandet og udlændinge i Danmark. Under betegnelsen International sygesikring hører der tre områder:

 • Det blå EU-sygesikringskort: Det blå EU-sygesikringskort giver danskere, der er på ferie, ret til samme behandling som borgerne i det land, de rejser i. Sygesikringskortet gælder inden for EU og i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
 • Særligt sundhedskort: Det særlige sundhedskort giver ret til at benytte det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark. Kortet udstedes til personer, der er socialt sikret i Danmark, men bor i udlandet – dvs. fortrinsvist til grænsegængere. 
 • Registrering af sygesikringsland: Når borgere flytter til Danmark, skal de afgive oplysninger, så Udbetaling Danmarks kan registrere, hvilket land der har ansvar for deres sygesikring. Hvis borgeren er sygesikret i udlandet, vil udgifterne til borgerens sundhedshjælp i Danmark blive opkrævet fra myndighederne i det pågældende land.

Udbetaling Danmark fik ansvar for administrationen af international sygesikring den 1. maj 2015. Opgaven lå tidligere i kommunerne.

Information og selvbetjening for borgere

Information, kontakt og selvbetjening for områderne findes på borger.dk:

Det blå EU-sygesikringskort

Særligt sundhedskort

Den Fælles Dataenhed Udland

Indhentning af oplysninger fra udenlandske offentlige myndigheder

Den Fælles Dataenhed Udland kan indhente oplysninger fra udenlandske offentlige myndigheder i sager, hvor en borger har ansøgt om eller fået udbetalt et økonomisk tilskud eller en social ydelse. Den Fælles Dataenhed Udland indhenter oplysningerne for kommunerne og Udbetaling Danmark. Oplysningerne indgår i kommunernes og Udbetaling Danmarks sagsbehandling, når de skal vurdere eller kontrollere, om borgeren har økonomiske eller personlige forhold i udlandet, der kan have indflydelse på, om borgeren har ret til danske sociale ydelser eller hvor meget borgeren kan få.

Den Fælles Dataenhed Udland indhenter oplysningerne med hjemmel i Lov om Udbetaling Danmark, og kan for eksempel henvende sig til de udenlandske myndigheder for at få oplysninger om borgerens

 • udenlandske bopæl
 • ind- og udrejse
 • civilstand
 • børn
 • arbejdsindkomst som lønmodtager eller selvstændig
 • faste ejendom eller køretøjer i udlandet
 • sociale ydelser i udlandet