Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP Koncernen, og har ansvar for en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte.

Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for fem kommunale områder – herunder folkepension og boligstøtte – i perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013. Ansvaret for de internationale pensions- og sikringsopgaver overgik fra det daværende Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark den 1. juni 2013.

Den 1. maj 2015 overgik endnu fem områder fra kommunerne – blandt dem var fleksydelse og internationale sygesikringsopgaver (fx EU-sygesikringskortet).

Kommunerne og staten betaler de omkostninger, ATP har i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark.

Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon, Digital Post, samt via selvbetjening på borger.dk. Borgere, der har brug for betjening ved fysisk fremmøde, skal henvende sig i kommunen - også når det drejer sig om Udbetaling Danmarks områder.

Se Udbetaling Danmarks bestyrelse og Udbetaling Danmarks årsrapporter

Læs om baggrunden for Udbetaling Danmarks ydelser

Boligstøtte

Boligstøtte er en offentlig ydelse, der bliver administreret af Udbetaling Danmark.

Ydelsen er et tilskud til huslejen, man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder forskellige kriterier om bl.a. indkomst og boligens karakter.

Myndighedsansvaret for boligstøtte lå indtil den 1. marts 2013 i landets kommuner. Herefter blev opgaven samlet i Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for boligstøtte på borger.dk 

Information og selvbetjening for borgere

Information om boligstøtte findes på:

borger.dk

Folkepension

Folkepension er en offentlig ydelse, der bliver administreret af Udbetaling Danmark. Folkepensionen sikrer, at alle har en indkomst, fra de når folkepensionsalderen. Pensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og par, der bor sammen, mens pensionstillægget er større for enlige end for gifte og par, der bor sammen.

For at få folkepension skal borgeren som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser. Borgeren skal have:

 • dansk statsborgerskab
 • fast bopæl i Danmark
 • boet i Danmark i mindst tre år fra det fyldte 15. år.

Der kan gælde særlige regler for borgere, som har boet eller bor i udlandet, og for flygtninge.

Borgere, der ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet, kan udskyde udbetalingen af folkepension - og derefter få en højere pension.

Andre tillæg til pensionister

I tilknytning til folkepension administrerer Udbetaling Danmark også varmetillæg og den supplerende pensionsydelse, ’ældrechecken’.

Myndighedsansvaret for folkepension lå indtil den 1. marts 2013 i landets kommuner. Herefter blev opgaven samlet i Udbetaling Danmark. 

Lovgrundlag

Find lovgrundlag på Retsinformation.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om folkepension findes på:

borger.dk

Førtidspension

Førtidspension er en offentlig ydelse, der bliver tilkendt af kommunen og udbetalt af Udbetaling Danmark. Førtidspension sikrer grundforsørgelse for borgere, der har varigt nedsat arbejdsevne. Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Derefter står udbetaling Danmark for udbetaling af pensionen. Borgeren kan i et vist omfang arbejde ved siden af pensionen.

Myndighedsansvaret for førtidspension lå indtil den 1. marts 2013 i landets kommuner. Herefter blev opgaven samlet i Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for førtidspension ifølge nye regler på borger.dk

Se lovgrundlag for førtidspension ifølge gamle regler på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om førtidspension findes på:

borger.dk

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der bliver udbetalt til forældre under barsel af Udbetaling Danmark.

Pengene bliver udbetalt til forældre på barsel, der har tilknytning til arbejdsmarkedet og ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Det drejer sig om forældre, der er ledige eller har opbrugt den arbejdsgiverbetalte barsel.

Udover udbetaling til forældre, står Udbetaling Danmark for barselsrefusion til virksomheder med medarbejdere, der får barselsdagpenge.

Myndighedsansvaret for barselsdagpenge lå indtil den 1. december 2012 i landets kommuner. Herefter blev opgaven samlet i Udbetaling Danmark. 

Lovgrundlag

Se barselsloven på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere og virksomheder

Information om barselsdagpenge findes på borger.dk og virk.dk:

borger.dk

virk.dk

Familieydelser

Familieydelser er en samlebetegnelse for en række offentlige ydelser, der administreres af myndigheden Udbetaling Danmark.

Det drejer sig om:

 • Børne- og ungeydelsen (børnechecken)
 • Ordinært børnetilskud til enlige forsørgere
 • Ekstra børnetilskud til enlige forsørgere
 • Forskudsvist udbetalt underholdsbidrag (børnebidrag og ægtefællebidrag)

Lovgrundlag

Find lovgrundlag for de enkelte ydelser på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om familieydelser findes på:

borger.dk

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er et engangsbeløb, der udbetales til pårørende eller andre, der dækker udgifterne til en begravelse eller en bisættelse.

Begravelseshjælp er et økonomisk tilskud til begravelser eller bisættelser. Det er den, som dækker udgifterne til begravelsen eller bisættelsen, der har mulighed for at søge om begravelseshjælp.

Udbetaling Danmark fik ansvar for administrationen af begravelseshjælp den 1. maj 2015. Indtil da lå opgaven i kommunerne.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for begravelseshjælp på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om begravelseshjælp findes på:

borger.dk

Delpension

Delpension er en økonomisk kompensation til personer, der ønsker at gå ned i tid og som ikke har mulighed for at gå på efterløn.

Delpension giver personer født før 1959 mulighed for en økonomisk kompensation, hvis de går ned i tid på deres arbejde. Delpensionsordningen bliver afskaffet ved udgangen af 2025.

Udbetaling Danmark fik ansvar for at administrere delpension den 1. maj 2015. Frem til da lå opgaven i kommunerne.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for delpension på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om delpension findes på:

borger.dk

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp udbetales til personer, hvis ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, man kan søge om, hvis ens ægtefælle eller samlever dør. Man har dog kun ret til ydelsen, hvis ens årlige indkomst er på under 363.028 kr. (2015).

Det er Udbetaling Danmark, der siden den 1. maj 2015 har administreret efterlevelseshjælp. Frem til den dato havde kommunerne ansvaret for ydelsen.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for efterlevelseshjælp på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om efterlevelseshjælp findes på:

borger.dk

Fleksydelse

Fleksydelse minder om efterløn, men er særligt målrettet fleksjobbere. Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse til fleksjobbere, der ønsker at holde op med at arbejde nogle år før folkepensionsalderen. Man skal som hovedregel have betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år for at opnå ret til fleksydelse.

Det er Udbetaling Danmark, der siden den 1. maj 2015 har udbetalt fleksydelse og opkræver fleksydelsesbidrag. Frem til den dato havde kommunerne ansvaret for dette. Kommunerne står stadig for at visitere borgerne til fleksjob.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for fleksydelse på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om fleksydelse findes på:

borger.dk

Statslige finansielle ordninger

Som led i den statslige udflytningsdagsorden har Udbetaling Danmark fra den 1. oktober 2016 overtaget administrationen af en række opgaver fra Statens Administration.

Opgaverne i Statslige finansielle ordninger var tidligere samlet i Finansservicecenter under Statens Administration og består af administrationen af tilbagebetaling af SU-lån, administration og udbetaling af tjenestemandspensioner, sygedagpengeforsikring og administration af en række statslige tilskud, lån og garantier.

Opgaverne er geografisk placeret i ATP-centrene i Holstebro og Frederikshavn. Et mindre antal specialister er placeret hos ATP i Hillerød og Allerød.

Information og selvbetjening for borgere og virksomheder

Information om statslige finansielle ordninger findes på borger.dk og virk.dk:

SU-lån

Tjenestemandspension (for borgere)

Tjenestemandspension (for virksomheder)

Sygedagpengeforsikring (for virksomheder)

Sygedagpengeforsikring (for virksomheder uden CVR-nummer)

Lån og tilskud til erhverv (for virksomheder)

Fiskerilån (for virksomheder)

Lån og tilskud til boligbyggeri og byfornyelse (for virksomheder)

Seniorpension

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler seniorpension, men det er myndigheden Seniorpension, der tilkender ydelsen. 

Ydelsen har som formål at give nedslidte personer, der har mange års beskæftigelse bag sig, bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

 • personen højst har 6 år til folkepensionsalder,
 • personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
 • personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for seniorpension på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om seniorpension findes på:

borger.dk

 

Tidlig pension

Udbetaling Danmark tilkender, beregner og udbetaler tidlig pension.

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for personer, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tidlig pension betyder, at personer har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis de opfylder betingelserne for, hvor mange år de har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

Det er en betingelse for tilkendelse af tidlig pension, at:

 • personen højst har 6 år til folkepensionsalder (7 år for visse årgange)
 • personen har haft min 42 års tilknytning til arbejdsmarkedet fra det fyldte 16 år til personen fylder 61 år (62 og 63 år for visse årgange). Anciennitet optjenes fra det fyldte 16. år, og frem til det tidspunkt hvor der er 6 år (7 år for visse årgange), til du når folkepensionsalderen.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag for tidlig pension på borger.dk

Information og selvbetjening for borgere

Information om tidlig pension findes på:

borger.dk